• Đối với việc chỉnh sửa bản vẽ của các sản phẩm có sẵn như thay đổi kích thước chiều rộng, độ cao sẽ hoàn toàn miễn phí.
  • Đối với thiết kế sản phẩm mới Khách hàng vui lòng tạm ứng 500 nghìn đồng (số tiền này sẽ được trừ vào đơn giá trị đơn hàng khi đặt hàng).
  • Đối với thiết kế không gian mới Khách hàng vui lòng tạm ứng 2 triệuđồng (số tiền này sẽ được trừ vào đơn giá trị đơn hàng khi đặt hàng).