Chi phí sản phẩm theo yêu cầu riêng có làm giá trị hàng hóa bị nâng cao không?

X